Güvenlik Kameraları KVKK Aydınlatma Metni – EFOR Etkileşim Merkezi Yönetim Sistemleri

Güvenlik Kameraları KVKK Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni ilgili kişileri EFOR EMYS tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel verileri, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, kişisel verilerinin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında EFOR EMYS veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Şirketimizin bilgileri aşağıdaki gibidir.

Adres: Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cad. Sümer Ofis No: 15/15 Kat:4 Balgat / Çankaya / ANKARA
İnternet Adresi: eforemys.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİNİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Tüm lokasyonlarımızın güvenlik kameraları ile izlenen bina önü ve çevresi, asansör girişleri, kapalı otopark, katlardaki mutfak alanları, acil çıkış yolları, ofis içleri ve çalışma alanlarında;
• Lokasyonların, çalışma arkadaşlarımızın ve ziyaretçilerimizin güvenliğinin sağlanması,
• Şirketimizin iş ilişkisi içinde olduğu ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
• Suç teşkil eden davranışların önlenebilmesi ve takip edilebilmesi, amaçlarıyla ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca kişisel verilerini işlemekteyiz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN
Kişisel veriler, kimliğini belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir.
Şirketimiz güvenlik kameraları vasıtasıyla tarafına ait görüntü kayıtlarını işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
İşlediğimiz kişisel verilerini talep etmeye yetkili, kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülüğümüz gereği talep halinde aktarmaktayız.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
Görüntü kaydına ilişkin kişisel verilerini; işyeri binalarımızın bina önü ve çevresi, asansör girişleri, kapalı otopark, katlardaki mutfak alanları, acil çıkış yolları,ofis içleri ve çalışma alanlarında bulunan kamera sistemlerimiz vasıtasıyla elde etmekteyiz.
Yukarıda belirtilen alanlarda bulunan kamera sistemleri vasıtasıyla otomatik yollarla toplanan kişisel verilerin, KVKK’nın 5. maddesi kapsamında şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ
Kişisel verilerin şirketimiz bünyesinde işlenmesi kapsamında KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraman hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarına ilişkin taleplerini şirketimize noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile talep edebilir veya şirketimizin eforemys@hs03.kep.tr e-posta adresine yazılı olarak bildirebilirsiniz. Bu durumda taleplerini en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirerek karara bağlayacağız. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek kişisel veriler ile bu verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakların hakkında detaylı bilgi için eforemys.com.tr/politikalarimiz adresindeki EFOR EMYS Kişisel Veri Koruma Politikası’nı inceleyebilirsin.

Bu aydınlatma metni EFOR EMYS (Etkileşim Merkezi Yönetim Sistemleri A.Ş.’yi) ‘nin tüm lokasyonlarını kapsayacak şekilde kullanılmıştır.