Ziyaretçi Kabül Alanları KVKK Aydınlatma Metni – EFOR Etkileşim Merkezi Yönetim Sistemleri

Ziyaretçi Kabül Alanları KVKK Aydınlatma Metni

ZİYARETÇİ KABUL ALANLARINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni ilgili kişileri EFOR EMYS tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel verileri, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, kişisel verilerinin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin
hakları konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında EFOR EMYS veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Şirketimizin bilgileri aşağıdaki gibidir.

Adres: Ehlibeyt Mh.Tekstilciler Cad.Sümer Ofis No: 15/15 Kat:4 Balgat / Çankaya / ANKARA
İnternet Adresi: eforemys.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİNİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
İşyerimiz EFOR EMYS’nin ziyaretçi kabül alanlarında;

• İşyerlerimizin ve ziyaretçilerimizin güvenliğinin sağlanması,
• Ziyaretçi kayıtlarının tutulması,
• Giriş kartı tanımlanabilmesi amaçlarıyla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
Bu aydınlatma metni EFOR EMYS ( Etkileşim Merkezi Yönetim Sistemleri tarafından yönetilen tüm lokasyonları kapsayacak şekilde kullanılmıştır.)

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. EFOR EMYS, ziyaretçi kabul süreci kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verilerinizi işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
İşlediğimiz kişisel verileri güvenlik ve kabul masası hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ile kamu kurumlarına meşru menfaatimiz gereği aktarmakta ve talep etmeye yetkili kurum ve kuruşlarla da hukuki yükümlülüğümüz gereği talep halinde paylaşmakta, bunların dışında üçüncü kişilere kişisel verilerinizi aktarmamaktayız.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
Şirketimizin meşru menfaati çerçevesinde;
• Kimlik bilgilerinizi ziyaretçi kabul alanlarımızda giriş kartının teslim edilebilmesi için tarafımıza kimlik belgenizi ibraz etmeniz suretiyle,
• Görüntü kaydı kapsamındaki kişisel verilerinizi işbu alanlarda bulunan cihazlar aracılığıyla otomatik yolla,
• Çalıştığınız kuruma ve ziyaretinize ilişkin diğer bilgileri tarafımıza sözlü olarak iletmeniz suretiyle elde etmekteyiz. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesi kapsamında
Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizin Şirketimiz bünyesinde işlenmesi kapsamında KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi EFOR EMYS’ye noter aracılığıyla göndereceğiniz ihtarname ile veya şirketimizin eforemys@hs03.kep.tr e-posta adresine yazılı olarak bildirebilirsiniz. Bu durumda taleplerinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirerek karara bağlayacağız. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek kişisel veriler ile bu verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında detaylı bilgi için https://eforemys.com.tr/politikalarimiz adresindeki EFOR EMYS Kişisel Verileri Koruma Politikası’nı inceleyebilirsiniz.